برنامه زمان بندی ارائه ها را از اینجا دانلود کنید.


نویسندگان محترمی که مقالات ایشان برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است فایل ارائه خود را بر اساس فرمت همایش تنظیم نمایند.

فرمت فایل ارائه را از اینجا دانلود نمایید.

نویسندگان محترمی که مقالات ایشان برای ارائه پوستر پذیرفته شده است پوستر خود را با فرمت همایش با سایز 90 در 70 سانتی متر تنظیم و بر روی کاغذ گلاسه پرینت نمایند. شرکت کنندگان حضوری پوستر خود را روز همایش ساعت 8 تحویل دهند. شرکت کنندگان غیرحضوری باید حداکثر تا تاریخ 28 آبان پوستر های خود را به آدرس دبیرخانه همایش ارسال کنند. اگر پوستری در روز همایش به نمایش در نیاید گواهی پوستر به نویسندگان تعلق نخواهد گرفت.

فرمت پوستر را از اینجا دانلود نمایید.