دبیر علمی: 

دکتر خدیجه علی آبادی (دانشیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)


کمیته علمی:

دکتر محمدرضا نیلی احمد آبادی (دانشیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی (دانشیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر سید رسول عمادی (دانشیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر هاشم فردانش (دانشیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر حسین مرادی مخلص (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه سید جمال الدین اسد آباد)

دکتر داریوش نوروزی (دانشیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر سعید پورروستایی اردکانی (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر محمدعلی رستمی نژاد (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بیرجند)

دکتر حمیدرضا مقامی (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر بی بی عشرت زمانی (استاد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اصفهان)

دکتر محمد سیفی (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اراک)

دکتر غلامحسین رحیمی دوست (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر محسن شریفی (استاد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت)

دکتر ناصر مزینی (استادیار، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت)

دکتر زهرا جامه بزرگ (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر سید ابراهیم ابطحی (استادیار، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر حسن رستگارپور (دانشیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی)

دکتر سید امید فاطمی (استادیار، مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران)

دکتر فاطمه جعفرخانی (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر حسین زنگنه (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر هانیه کلانتری (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه ملایر)

دکتر سید داود حسینی نسب (استاد، روان شناسی، دانشگاه تبریز)

دکتر فرامرز سهرابی (استاد، روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر محسن باقری (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اراک)

دکتر مهدی واحدی (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر مریم پورجمشیدی (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر اکبر مومنی راد (استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان)