کارگاه طراحی برنامه راهبردی
1397-08-27

 کارگاه طراحی برنامه راهبردی تکنولوژی اموزشی در تاریخ 27 آبان توسط خانم دکترجامه بزرگ برگزار گردید.