کارگاه استوری لاین
1397-08-27
کارگاه استوری لاین

برگزاری کارگاه تولید محتوای الکترونیکی بوسیله نرم افزار استوری لاین توسط خانم هوشمندجاه در تاریخ 26 ابان بمدت 4 ساعت انجام گردی.