نمایشگاه فناوری آموزشی
1397-08-27
نمایشگاه  فناوری آموزشی

نمایشگاه در روز ۲۶ آبان باحضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان علوم تربیتی و اساتید دا نشکاه فرهنگیان  بهمراه دکتر نیلی و دکتر واحدی مورد بازدید قرار گرفت.