بازدید از نمایشگاه
1397-08-26
بازدید از نمایشگاه

امروز 26 ابان 97 درساعت 14 جمعی از دانشجویان  دانشگاه تربیت معلم از نمایشگاه فناوری آموزشی و محیط های یادگیری بازدید بعمل اوردند. و در نشست طراحی و تولید رسانه های دیجیتال مبتنی بر تجربه ها،موقعیتها و شکستها شرکت کردند.