چهارمین جلسه هماهنگی همایش
1397-08-14
چهارمین جلسه هماهنگی همایش

چهارمین جلسه هماهنگی همایش فناوری آموزشی و محیطهای یادگیری درروزدوشنبه 14آبان 97 ساعت 10 تا 12با حصوراعضا کمیته علمی و اجرایی در اتاق 320 دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی برگزار گردید. اهم تصمیمات اتخاذ شده در جلسه به این شرح است:

الف) وضعیت ارائه بصورت شفاهی و پوستر

ب) چیدمان برنامه روزهمایش 

ج) چیدمان برنامه افتتاحیه نمایشگاه

د) برنامه ریزی نحوه ارائه پوسترها 

ه) تهیه فرم اولیه پوستر و پاورپوینت برای ارائه در سایت همایش