سومین نشست کمیته علمی
1397-08-13
سومین نشست کمیته علمی

سومین نشست کمیته علمی همایش فن آوری آموزش و محیط های یادگیری باحضور اعضائ کمیته علمی و اجرایی درتاریخ 7 آبان ساعت 11 در اتاق 320 تشکیل گردید. در این جلسه به بررسی داوری مقالات تازه رسیده پرداخته گردید و از داورانی که مقالات خودرا هنوز داوری نکرده اند خواسته شد تا ایمیل خود را مجددا چک کنند.