سومین نشست کمیته اجرایی
1397-08-12
سومین نشست کمیته اجرایی

سومین نشست کمیته اجرایی همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری با حضور دبیراجرایی و دبیرعلمی همایش و اعضای کمیته اجرایی در تاریخ 7 آبان97 در اتاق 320 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار گردید. در این نشست مدیران کارگروه ها گزارشی از فعالیت های خود را ارائه دادند و کارگاه های نهایی تعیین گردیدند و نحوه برگزاری نمایشگاه و نعیین غرفه ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه از محل برگزاری نمایشگاه توسط دبیر علمی و اعضائ کمیته اجرایی و مسئول ساختن غرفه ها بازدید بعمل آمد.