نشست کمیته علمی
1397-07-17
نشست کمیته علمی

 جلسه کمیته علمی همایش فناوری آموزش و محیط های یادگیری روز سه شنبه 17 مهر با حضور اعضای کمیته علمی و اعضای انجمن علمی فناوری آموزشی ایران در اتاق شورا دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی تشکیل شد.

از جمله تصمیمات این جلسه می توان تعیین داوران برای مقالاتی که تا آن روز برای همایش ارسال شده است و نحوه همکاری انجمن علمی فناوری آموزشی ایران را نام برد.