دومین نشست کمیته اجرایی
1397-06-04

دومین نشست کمیته اجرایی همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری با حضور دبیراجرایی و دبیرعلمی همایش و اعضای کمیته اجرایی در تاریخ 4 شهریور 97 در اتاق 320 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار گردید. در این نشست وظایف کارگروه های مختلف همایش تعیین گردید. هرکدام از مدیران کارگروه ها فعالیت های خود را تعیین نمودند. قرار شد گزارش پیشرفت خود را  که در جلسه آینده در همان مکان برگزار می گردد، ارائه دهند.