1. کارگاه طراحی برنامه راهبردی
برگزاری کارگاه طراحی برنامه راهبردی تکنولوژی اموزشی
2. کارگاه UX
برگزاری کارگاه اصول طراحی تجربه یادگیری
3. کارگاه فرایند شرکت در کارگاه بین امللی
برگزاری کارگاه فرایند شرکت در کارگاه بین امللی
4. کارگاه طراحی محیط های یادگیری مبتنی بر ابرها در مودل
برگزاری کارگاه طراحی محیط های یادگیری مبتنی بر ابرها در مودل
5. کارگاه استوری لاین
برگزاری کارگاه تولید محتوای الکترونیکی
6. نمایشگاه فناوری آموزشی
بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از نمایشگاه
7. بازدید از نمایشگاه
بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت معلم
8. افتتاح نمایشگاه
افتتاح نمایشگاه فناوری و محیط های یادگیری
9. چهارمین جلسه هماهنگی همایش
چهارمین جلسه هماهنگی همایش فناوری آموزشی و محیطهای یادگیری جهت اتخاذ برخی تصمیمات اساسی برای برگزاری همایش
10. جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه
جلسه هماهنگی بمنظور برگزاری نمایشگاه فن اوری و محیط های یادگیری در همایش
11. سومین نشست کمیته علمی
بررسی داوری مقالات جدید
12. سومین نشست کمیته اجرایی
سومین نشست کمیته اجرایی همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری بمنظور بررسی فعالیت های اجرایی وتسریع امور ...
13. نشست تخصصی همایش
دکتر رحمان عیسی زاده
14. نشست کمیته علمی
تصمیمات کمیته علمی در مورد انتخاب داوران و نحوه همکاری انجمن علمی فناوری آموزشی ایران
15. دومین نشست کمیته اجرایی
16. نشست کمیته اجرایی همایش
اولین نشست کمیته اجرایی همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری