حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
هسته پژوهشی مطالعات بازی های رایانه ای
انجمن علمی-دانشجویی تکنولوژی آموزشی