اهداف برگزاری همایش فناوری آموزشی و محیط های یادگیری:

1. به اشتراک گذاری یافته ها و دستاوردهای جدید رشته تکنولوژی آموزشی

2. آشنایی با انجمن فناوری آموزشی ایران

3. توجه به ماهیت زنده و پویای رشته تکنولوژی آموزشی 

4. آگاه سازی مسئولان از توانمندی فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی

5. پاسخگویی به نیاز واحدهای دولتی و غیر دولتی به دانش تکنولوزیست های آموزشی جهت رسیدن به اهداف سازمانی خود