اصول کاربرد محیط های یادگیری:

محیط های یادگیری رسمی / غیررسمی

محیط های یادگیری اجتماعی و مشارکتی

محیط های یادگیری شخصی سازی شده، پویا و تعاملی

محیط های یادگیری برای کاربران با نیازهای ویژه


طراحی و توسعه محیط های یادگیری:

مفاهیم و مولفه های محیط های یادگیری

محیط های یادگیری بالینی

روان شناسی محیط های یادگیری


فناوری های نوین آموزشی و یادگیری:

محیط های یادگیری مبتنی بر بازی، شبیه سازی، واقعیت افزوده و ترکیبی

محیط های آموزش و یادگیری سیار

محیط های یادگیری مجازی شده مبتنی بر چند رسانه 


علوم شناختی و طراحی محیط های یادگیری:

یادگیری مبتنی بر مغز

علوم شناختی و طراحی پیام های یادگیری

علوم شناختی و فناوری های محیط های یادگیری